Kallelse till släktföreningen af Hällström r.f.:s årsmöte

Härmed sammankallas släktföreningen af Hällströms medlemmar till årsmöte lördagen den 20 november 2021 på Handelsgillet, Kaserngatan 23 A, Helsingfors. Det finns möjlighet att delta till årsmöte (c. kl 13.00) också via Teams. Mötet börjar klockan 12.00 med lunchbuffet (15,00 €/pers.). Vi sluter c. kl.15.00. Anmälningar och specialdieter senast 13.11. till Johanna af Hällström, 044-3661980 eller afhallstrom@gmail.com

 

Stipendier

Om ni vill ansöka om stipendier från släktföreningens fonder, skall ansökningarna vara inne senast den 5.11.2021. Ansökningarna skickas via e-mail till afhallstrom@gmail.com. Stipendier betalas till konto, d.v.s. kontonummer till ansökningarna. OBS! Stipendier kan beviljas bara för släktföreningens medlemmar, max. tre gånger. 18-åriga och äldre är inte medlemmar automatisk, de måste söka medlemskap från styrelsen.

 

Biografiska uppgifter

Om ni har några uppgifter ni vill att kommer med i verksamhetsberättelsen, skicka information till afhallstrom@gmail.com

 

Medlemsavgifter

Om ni inte har betalat medlemsavgiften (10 €/pers.) för år 2021 ännu; gör det så snabbt som möjligt! Kontonummer Aktia FI1740553650000250

 

Martikeln

Släktens matrikeln har överförts till elektronisk form av Saga Peltonen under sommaren och samtidigt har den uppdaterats med avseende på den mottagna informationen. Matrikeln finns nu på släktföreningens www-sidor (www.afhallstrom.fi) i det lösenordsskyddade (sukuyhdistys2017) avsnittet. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter relaterade till registret (såsom rätten att begära radering av uppgifter) finns i familjeföreningens dataskyddsförklaringar i avsnittet ”Sekretess” på www-sidor.

Kallelse till släktföreningen af Hällström r.f.:s årsmöte

Härmed sammankallas släktföreningen af Hällströms medlemmar till årsmöte lördagen den 17 april 2021. Mötet ska hållas via Teams och mötet börjar klockan 13.00. Teams-länken kommer att skickas till anmälda, d.v.s. anmälningar senast 16.4. till Johanna af Hällström, afhallstrom@gmail.com

 

Stipendier

Om ni vill ansöka om stipendier från släktföreningens fonder, skall ansökningarna vara inne senast den 2.4.2021. Ansökningarna skickas via e-mail till afhallstrom@gmail.com. Stipendier betalas till konto, d.v.s. kontonummer till ansökningarna. OBS! Stipendier kan beviljas bara för släktföreningens medlemmar, max. tre gånger. 18-åriga och äldre är inte medlemmar automatisk, de måste söka medlemskap från styrelsen.

 

Biografiska uppgifter

Om ni har några uppgifter ni vill att kommer med i verksamhetsberättelsen, som till exempel publikationer, examina, anmärkningsvärda, födelsedagar eller liknande; ta kontakt med Johanna af Hällström, på nummer 044-3661980 eller afhallstrom@gmail.com

 

Med vänliga hälsningar,

Johanna af Hällström

Släktföreningen af Hällströms årsmöte 23.11.2019 kl. 13.00 på Veikkola gård, Vichtis

Släktföreningens ordförande Johanna af Hällström öppnade årsmötet. Sukuyhdistyksen puheenjohtaja Johanna af Hällström avasi vuosikokouksen.

 • 1. Till mötesordförande valdes/puheenjohtajaksi valittiin Johanna af Hällström, till mötessekreterare valdes/sihteeriksi valittiin Elina Kivi och till protokolljusterare valdes/pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Synnöve af Hällström-Kamila och/ja Clara von Bonsdorff.
 • 2. Föredragningslistan godkändes utan ändringar./Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
 • 3. Närvarolista/Läsnäololista. Se bilaga/Katso liite.
 • 4. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Johanna af Hällström./ Johanna af Hällström luki toimintakertomuksen. Verksamhetsberättelsen godkändes/Toimintakertomus hyväksyttiin. Se bilaga/katso liite.
 • 5. Revisorernas berättelse./Tilintarkastajien kertomus. Revisorerna har granskat föreningens bokföring och bokslut och har konstaterat att de är uppgjorda i enlighet med god bokföringssed, med ett överskott på 345,15 euro./Tilintarkastajat ovat tarkistaneet yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja todenneet niiden olevan hyvän kirjanpitotavan mukaisia, osoittaen 345,15 euron ylijäämää.
 • 6. Fastställande av bokslutet/Tilinpäätöksen vahvistaminen. Bokslutet godkändes och fastställdes./Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin.
 • 7. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen./Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och tackades för det arbete de gjort under året./Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus, ja heitä kiitettiin siitä työstä minkä he ovat vuoden mittaan tehneet.
 • 8. Ordförande läste upp förslaget till verksamhetsplan (besök till Finalnds riksdag och vårutfärd till Lovisa), som godkändes. Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman ehdotuksen (vierailu eduskuntaan ja kevätretki Loviisaan), joka hyväksyttiin.
 • 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsperiod upplästes och godkändes./Esitys tulevan tilikauden budjetiksi luettiin ja hyväksyttiin.

BUDGET                                2019-2020                   TALOUSARVIO

Ingående saldo 30.9.2019                   1 456,61 €                   Alkusaldo

INKOMSTER                                     TULOT

Medlemsavgifter                     1 500 €                        Jäsenmaksut

Försäljning: adresser etc.                    100 €               Myynti: adressit ym.

Fonderna: stöd för verksamheten       5 000 €                        Rahastot: tuki toiminnalle

Tillsammans                           6 600 €                        Yhteensä

UTGIFTER                                                     MENOT

Sekreteraren                            200 €               Sihteeri

Styrelsen                                 300 €               Hallitus

Uppvaktning                           100 €               Huomionosoitukset

Verksamheten             6 000 €                        Toiminta

Tillsammans                           6 600 €                        Yhteensä

Utgående saldo                       1 456,61 €                   Loppusaldo

 • 10. Val av styrelse: / Hallituksen valinta:

Johanna af Hällström, ordförande, puheenjohtaja

Elina Kivi, vice ordförande, varapuheenjohtaja

Mikael af Hällström, skattmästare, rahastonhoitaja

Urda Ranta, arkivarie, arkistonhoitaja

Anna-Sofia Kivi, sekreterare, sihteeri

Daniel af Hällström, medlem, jäsen

Johanna af Hällström-Kamila, medlem, jäsen

 • 11. Val av två verksamhetsgranskare /kahden toiminnantarkastajan valinta: Esbjörn af Hällström och/ja Petri Lehtonen.
 • 12. Medlemsavgiften fastställdes till 10 euro./Jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa.
 • 13. Övriga ärenden/Muut asiat:

Stipendit/Stipendier: Raakel Kujala, Jonatan af Hällström.

Matilda af Hällström och Elina Kivi berättade om besök till Finlands riksdag. Elina Kivi berättade också om möjligheten att delta i Petter och Elisabet Hällströmin sukuseuras resa till Helsingborg 20.–25.5.2020. Matilda af Hällström ja Elina Kivi kertoivat retkestä eduskuntaan. Elina Kivi kertoi myös mahdollisuudesta osallistua Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran matkalle Helsingborgiin 20.–25.5.2020.

Henrikki Halme höll en prensentation om Veikkola gård. Henrikki Halme piti esitelmän Veikkolan kartanosta.

Lantdagspsalmen sjöngs. / Laulettiin valtiopäivävirsi.

Bilagor: närvarolista, verksamhetsberättelse.

Liitteet: läsnäololista, toimintakertomus.

Bilaga: närvarolista / Liite: läsnäololista

Marjo Lehtonen, Johannes Lehtonen, Tero-Pekka Lehtonen, Jaakko Lehtonen, Kaarina Lehtonen, Mikael Lehtonen, Zacharias af Hällström, Urpo Uusitalo, Eeva-Liisa Halme, Anders af Hällström, Matilda af Hällström, Fröjdis Malmi, Liisa af Hällström, Ilona Leppälä, Elina Kivi, Pauliina Tuokkola-af Hällström, Mikael af Hällström, Clara von Bonsdorff, Maire af Hällström, Rolf af Hällström, Lars af Hällström, Synnöve af Hällström, Henrikki Halme, Sisko Laurila, Johanna af Hällström

Minderåriga / alaikäiset:

Ursula Äikäs, Filip af Hällström, Frans af Hällström

Bilaga: verksamhetsberättelse / Liite: toimintakertomus

Släktföreningen af Hällström r.f. / Sukuyhdistys af Hällström r.y.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018–2019 TOIMINTAKERTOMUS

KOTI- JA ULKOMAAT

 

Euroopassa Iso-Britannian ero EU:sta on pitkittynyt ja mutkistunut ja seurauksena on uudet vaalit. Kansallismielisyys aiheuttaa EU:n yhtenäisyydelle ongelmia myös Itä-Euroopassa varsinkin Unkarissa ja Puolassa. Venäjän ja Ukrainan kiista hiertää edelleen suhteessa EU:hun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa omalla tyylillään ja on joutunut hankalaan tilanteeseen omavaltaisen menettelynsä vuoksi, minkä seurauksena on virkarikostutkinta menossa. Trump ilmoitti marraskuussa, että Yhdysvallat vetäytyy ilmastosopimuksesta. Ilmastonmuutosta vastaan osoitettiin mieltä ympäri maailmaa ja yli miljoona koululaista osallistui kansainväliseen ilmastolakkoon 125 eri maassa. Lähi-Idässä Syyrian sekasortoinen tilanne jatkuu. Isis kukistettiin valloittamallaan alueella, mutta sen jäsenten leviämistä ympäri maailmaa pelätään. Iranin välit ovat kiristyneet USA:n ja myös Saudi-Arabian kanssa. Kiinalla on omat ongelmansa kauppasodassa USA:n kanssa ja Hong Kongissa asukkaat vastustavat voimakkaasti pelättyä Kiinan voimakkaampaa puuttumista alueen hallintoon.

Suomessa muuttui vaalien pohjalta hallitusvastuu enemmän eduskuntasalin vasemmalle laidalle ja uusi hallitus joutui suhdanteiden kannalta lähtemään vähän hankalammista lähtökohdista. Ensimmäistä kertaa eduskuntavaalien historiassa yksikään puolue ei saanut yli 20 prosentin osuutta äänistä. Naisten osuus valituista kansanedustajista oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Vanhustenhoito on ollut uutisotsikoissa pitkälti koko vuoden Valviran suljettua hoivakoteja puutteiden vuoksi. Suomi on toiminut EU:n puheenjohtajana heinäkuun alussa. Yksi kuoli ja kymmenen loukkaantui, kun aseistautunut nuorehko mieshenkilö hyökkäsi ammattioppilaitoksen koululuokkaan Kuopiossa. Joulusesongin alla noin 10 000 Postin työntekijää ryhtyi lakkoon, joka hidastaa postinjakelua eri puolilla Suomea. Urheilurintamalla Suomi voitti kultaa jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa Slovakiassa kaataen Kanadan maalein 3–1 ja jalkapallossa Suomi pääsi historiansa ensimmäistä kertaa jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen lopputurnaukseen kaataen karsintaottelussa Liechtensteinin lukemin 3-0.

 

SLÄKTFÖRENINGEN

Släktföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Johanna af Hällström ordförande, Johanna af Hällström-Kamila viceordförande, Mikael af Hällström skattmästare, Anna-Sofia Kivi sekreterare, Urda Ranta arkivarie, Elina Kivi och Daniel af Hällström ledamöter. Styrelsen har sammanträtt två gånger. Johanna af Hällström har skött medlemskommitténs uppgifter. Vid årsmötet 2018 utdelades stipendier till Erik af Hällström, Heidi af Hällström, Joel af Hällström, Philip af Hällström, Sofia af Hällström, Samuel Kujala och Alina Raisanen. Styrelsen har beslutat att samma person inte kan få stipendier under påföljande år. Detta av jämlikhetssynpunkter men också för att Riddarhuset har varnat oss att det förefinnes risk att stipendier under påföljande år kan betraktas som periodiskt underhåll vilket är skattepliktigt.

VERKSAMHET 2018–2019 TOIMINTA

Årsmöte hölls på Riddarhuset i Helsingfors den 24 november. Efter mötet firades släktföreningens 85-årsjubileum.

ARKIVARIENS RAPPORT 2018–2019

Arkivet har inte i år ihågkommits med donationer.

BIOGRAFISKA UPPGIFTER TILL ÅRSBERÄTTELSEN 2018-2019

Födda Syntyneet

 Michaela Johanna Serafina Kamila föddes 12.07.2019. Föräldrar Johanna af Hällström-Kamila och Niklas Kamila.

Avlidna Kuolleet

Födelsedagar Syntymäpäivät

Heikki Laurila täytti 85 vuotta 15.1.2019

Eva af Hällström fyllde 75 år 20.1.2019

Jaana af Hällströn fyllde 60 år 12.2.2019

Mikael af Hällström fyllde 50 år 14.2.2019

Panu Bergius täytti 70 vuotta 6.3.2019

Harri af Hällström täytti 60 vuotta 27.3.2019

Vera Viitanen täytti 50 vuotta 16.4.2019

Pirjo Taskila täytti 70 vuotta 6.5.2019

Maire af Hällström fyllde 85 år 7.5.2019

Esbjörn Mildh fyllde 50 år 18.5.2019

Carita Servo fyllde 80 år 25.5.2019

Jorma Rechardt täytti 80 vuotta 27.7.2019

Ilona Leppälä täytti 50 vuotta 1.8.2019

Ingmar af Hällström fyllde 70 år 15.8.2019

Soili af Hällström täytti 50 vuotta 16.8.2019

Karin af Hällström fyllde 80 år 24.8.2019

Fröjdis Malmi fyllde 75 år 28.8.2019

Elisa af Hällström täytti 50 vuotta 21.9.2019

Clara von Bonsdorff fyllde 90 år 25.9.2019

Henrik af Hällström fyylde 80 år 2.10.2019

Petra Tallberg fyllde 50 år 20.10.2019

Tjänster och övrig verksamhet Virat ja muu toiminta

Elina Gundersenin laatima artikkeli ja nuottiliite julkaistiin Maria Hostikan kirjassa ”Kaikuja peilisalista: barokkitanssin perusteita”. Sibelius-Akatemian julkaisuja no. 17.

Medlemsinfo 2020

Ärade släktingar, här kommer medlemsbrevet för året samt protokollet från årsmöte.

Medlemsavgifter 10 €/medlem ska betalas in på släktföreningens konto FI1740553650000250.

Biografiskt material skickas till Johanna (afhallstrom@gmail.com eller 044-3661980).

Adresser och andra släktföreningens prylar kan beställas av Johanna och ni, som inte har fått nya gula häftet och vill ha det, meddela Johanna.

Nya medlemmar

Vi vill påminna om, att alla som härstammar från Gustav Gabriel eller är gifta med sådan person kan bli medlemmar i släktföreningen. Barn under 18 år är medlemmar automatiskt, om en eller båda av era föräldrar är medlemmar, men efter man fyller 18 år, måste man söka medlemskap. Änsökningar skickas till adressen afhallstrom@gmail.com

Besöket till Finlands riksdag skjuts upp på grund av coronavirus. Vi kommer att informera dig om besöket när tiden är överens.

På hösten besöker vi Mary Poppins på Svenska teatern. Mer information senare.

Årsmötet hålls den 21 november 2020 i Helsingfors. Mer information senare.

Sigillring med af Hällström-vapen. Leveranstid för en gullig sigillring är c. en månad och den kostar 1000-1200 euro (formens pris c. 500 har redan betalats). Efterfrågan och beställningar från Erkki Kallioniemi/Aseman Kello Helsinfors, tel. 0500-663366.

Släktföreningshälsningar,

Johanna af Hällström