Sekretesspolicy

Släktforskning och publiceringsaktiviteter

Uppdaterad: 12.4.2021

 

1. Personuppgiftsansvarig Släktföreningen af ​​Hällström rf – Sukuyhdistys af Hällström ry
2. Person som är ansvarig för registerärenden och / eller kontaktperson Sekreterare Anna-Sofia Kivi
anna.sofia.kivi@gmail.com
tfn 0503133929
3. Registrets namn Släktforskning och publiceringsverksamhet
4. Syfte med behandling av personuppgifter / Syfte med registret Syftet med Syftet med registret är att samla in information och rapporter om Af Hällströms familjemedlemskap och släkthistoria för släktforskning ändamål, och publikationer om familjescener såsom:

●      Matrikel

●      Familjeböcker

Behandlingen av personuppgifter kan läggas ut helt eller delvis till tredje part, såsom släktforsknings tjänsteleverantörer, till reservadministratören och / eller föreningens revisor.

Behandlingen av personuppgifter baseras på dataskyddslagen historisk forskning och arkivering av forskningsdata i enlighet med 4 § 3 mom. 4 och 4 i(1050/2018) och för skriftligt uttryck i enlighet med 27 §.

5. Registrets informationsinnehåll

 

Personlig information såsom följande kan samlas in och lagras från en familjemedlem:

●      Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, utbildning, yrke, militär rang, familjeband, familjeinformation, fotografi och andra information som personen lämnar till föreningen.

 

6. Regelbundna informationskällor

 

Personen själv, publicerade släktforskning, offentliga arkiv och andra offentliga källor och familjemedlemmar.
7. Regelbunden dataöverföring och dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

I princip kommer personuppgifter inte att avslöjas utanför föreningen, och de kommer inte heller att överföras utanför EU eller EES.

Personlig information kan publiceras i ett skriftligt register eller annan skriftlig publikation av föreningen och i ett lösenordskyddat avsnitt på föreningens webbplats.

8. Lagringstid för personuppgifter Uppgifterna ska lagras på obestämd tid, men inte längre än tills personen har utnyttjat sin rätt att radera uppgifterna.
9. Den registrerades rättigheter Rätt till tillgång:

Den registrerade har rätt att på begäran få information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen om personuppgifter om honom som behandlas av föreningen.

Rätt till rättelse:

Den registrerade har rätt enligt artikel 16 i EU: s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) (nedan kallad ”dataskyddsförordningen”) att begära att föreningen korrigerar felaktiga eller felaktiga personuppgifter om den registrerade eller för att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att radera data:

Den registrerade har rätten att hans eller hennes personuppgifter raderas från material i elektronisk form. Personuppgifter i skriftlig form kan inte raderas.

Rätt att begränsa behandlingen:

Den registrerade har rätt att begära att föreningen begränsar behandlingen av personuppgifter i de fall som anges i artikel 18 i dataskyddsförordningen.

Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter:

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter på grundval av hans eller hennes specifika situation, i enlighet med artikel 21 i dataskyddsförordningen.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten:

Om den registrerade anser att föreningen inte följer lagstiftningen som gäller för behandling av personuppgifter (inklusive dataskyddsförordningen), har den registrerade rätten att lämna in ett klagomål till uppgifterna skyddsmyndighet.

Medlemskap och evenemangsregister

Uppdaterat: 2012-12-12

 

1. Personuppgiftsansvarig Släktföreningen af ​​Hällström rf – Sukuyhdistys af Hällström ry
2. Person som är ansvarig för registerärenden och / eller kontaktperson Sekreterare Anna-Sofia Kivi
anna.sofia.kivi@gmail.com
tfn 0503133929
3. Registrets Medlem och händelseregister
4. Behandling av personuppgift ändamål / syfte med registret Registret är att samla in från föreningens medlemmar personuppgifter som krävs enligt föreningslagen och annan information som är nödvändig för driften av föreningen, som kan vara behandlas för följande ändamål:

●      identifiering av medlemmar i föreningen;

●      upprätthålla föreningens medlemsregister och hantera medlemsfrågor;

●      tillhandahålla aktiviteter och organisera evenemang för föreningens medlemskap;

●      hålla föreningens medlemmar informerade om föreningens aktiviteter,

●      överföring av information om föreningens verksamhet och / eller inom ramen för föreningens uppdrag;

●      planering, inriktning och utveckling av föreningens aktiviteter (inkl. med beaktande av olika medlemsgrupper i aktiviteterna);

●      fastställande av medlemsavgift skyldigheter;

●      statistik; och

●      hantering och utveckling av föreningsmedlemskap (inkl. fakturafrågor).

 

Behandlingen av personuppgifter kan läggas ut helt eller delvis till tredje part, till exempel en medlemsregistret tjänsteleverantör, reservadministratör och / eller föreningskontor, men endast till en omfattning och tillhandahållande av den tjänsten. för marknadsföring.

Behandlingen av personuppgifter baseras på efterlevnad av skyldigheterna i Föreningslag (503/1989) och föreningens legitima intresse. Föreningens legitima intresse innebär de användningar som nämns ovan.

5. Informationsinnehåll i registret

 

Föreningens medlemmar och föreningen, medlemskap sökande som ansöker om samma person får samla in och lagra bland annat personlig information såsom följande:

●      personens för- och efternamn

●      födelsedatum

●      gatuadress

●      postkontorets

●      hemvist

●      e-postadress

●      telefonnummer

●      medlems typ

●      medlem sedan

●      medlemskapet upphör

●      med avgifter fakturering och betalningsinformation (inkl. avgifter faktureringsadress)

●      Händelseregistrering

●      all annan information som personen lämnar till föreningen

Personuppgifter såsom följande, såsom kan samlas in och lagras om en annan person som deltar i föreningens aktiviteter eller evenemang

 

●      personens för- och efternamn

●      händelse registreringar

●      all annan information som personen lämnar till föreningen

 

6. Regelbundna informationskällor

 

Personen själv, och föreningens styrelse för medlemskapets start-, slut- och medlemsavgifter.
7. Regelbundna avslöjanden, publikationer och överföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

I princip kommer personuppgifter inte att avslöjas utanför föreningen, och de kommer inte heller att överföras utanför EU eller EES. Namnen på de personer som deltar i organisationen av evenemangen kan publiceras på föreningens webbplats eller i föreningens medlemsbrev. Styrelsens sammansättning är offentlig.
8. Lagringstid En medlems personuppgifter sparas i princip under medlemskapets varaktighet. Ledamotens grundläggande information, information om antagande och avslutande av medlemskap, liksom all annan information om beslut som rör ledamoten och deltagarlistan vid årsstämman sparas som en del av styrelsens protokoll.

I annat fall kommer personuppgifter att raderas när de inte längre behövs för de ändamål som anges i avsnitt 4 ovan.

9. Den registrerades rättigheter Rätt till tillgång till uppgifter:

Den registrerade har, på begäran, rätt att få information i enlighet med artikel 15 i dataskyddsförordningen om personuppgifter om honom som behandlas av föreningen.

Rätt till rättelse:

Den registrerade har rätt enligt artikel 16 i Allmänna EU-dataskyddsförordningen (679/2016) (nedan kallad ”Dataskyddsförordningen”) att begära att föreningen korrigerar felaktiga eller felaktiga personuppgifter om den registrerade eller för att komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att radera data:

Om personuppgifter inte behövs för det ändamål som avses i detta dataskydds uttalande, eller om föreningen inte har andra skäl att behandla personuppgifter, har den registrerade rätten att få sina personuppgifter raderade från medlemsregister.

Rätt att begränsa behandlingen:

Den registrerade har rätt att begära att föreningen begränsar behandlingen av personuppgifter i de fall som anges i artikel 18 i dataskyddsförordningen.

Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter:

Den registrerade har rätt att göra invändningar mot behandlingen av hans eller hennes personuppgifter på grundval av hans eller hennes specifika situation, i enlighet med artikel 21 i dataskyddsförordningen.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten:

Om den registrerade anser att föreningen inte följer lagstiftningen som gäller för behandling av personuppgifter (inklusive dataskyddsförordningen), har den registrerade rätten att lämna in ett klagomål till uppgifterna skyddsmyndighet.