Kutsu sukuyhdistys af Hällström ry:n vuosikokoukseen

Täten sukuyhdistys af Hällströmin jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen lauantaina 20. marraskuuta 2021. Kokous pidetään Handelsgilletissä osoitteessa Kasarmikatu 23 A 12, Helsinki. Vuosikokoukseen (n. klo 13.00) on mahdollisuus osallistua myös Teamsin kautta. Kokous alkaa 12.00 lounasbuffetilla (15,00 €/hlö). Kokous päättyy n. klo 15.00. Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot viimeistään 13.11. Johanna af Hällströmille 044-3661980 tai afhallstrom@gmail.com

 

Stipendit

Jos haluatte hakea stipendiä sukuyhdistyksen rahastoista, pitää hakemuksen tulla viimeistään 5.11.2021. Hakemukset lähetetään osoitteeseen afhallstrom@gmail.com. Stipendit maksetaan tilille, joten hakemukseen tulee laittaa tilinumero. HUOM! Stipendejä voidaan myöntää vain sukuyhdistyksen jäsenille, maksimissaan kolme kertaa. 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat eivät ole automaattisesti jäseniä, vaan heidän on haettava jäsenyyttä hallitukselta.

 

Biografiset tiedot

Jos teillä on tietoja itsestänne tai sukulaisesta jonka haluatte mukaan vuosikertomukseen, lähettäkää tiedot osoitteeseen afhallstrom@gmail.com

 

Jäsenmaksu

Jos ette ole vielä maksanut vuoden 2021 jäsenmaksua 10 €/hlö, tehkää se niin pikaisesti kuin mahdollista! Tilinumero Aktia FI1740553650000250

 

Matrikkeli

Suvun matrikkeli on siirretty sähköiseen muotoon Saga Peltosen toimesta kesän aikana ja sitä on samalla päivitetty saatujen tietojen osalta. Matrikkeli löytyy nyt sukuyhdistyksen www-sivuilta (www.afhallstrom.fi) salasanasuojatusta (sukuyhdistys2017) osiosta. Lisätietoja matrikkeliin liittyvästä henkilötietojen käsittelystä (kuten oikeudesta pyytää tietojen poistamista) löytyy sukuyhdistyksen tietosuosuojaselosteista www-sivujen osiosta ”Tietosuoja”.

 

 

Med vänliga hälsningar,

Johanna af Hällström

Kutsu sukuyhdistys af Hällström ry:n vuosikokoukseen

Täten sukuyhdistys af Hällströmin jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen lauantaina 17. huhtikuuta 2021. Kokous pidetään etänä Teamsin kautta ja se alkaa 13.00. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille eli ilmoittautumiset 16.4. Johanna af Hällströmille afhallstrom@gmail.com

 

Stipendit

Jos haluatte hakea stipendiä sukuyhdistyksen rahastoista, pitää hakemuksen tulla viimeistään 2.4.2021. Hakemukset lähetetään osoitteeseen afhallstrom@gmail.com. Stipendit maksetaan tilille, joten hakemukseen tulee laittaa tilinumero. HUOM! Stipendejä voidaan myöntää vain sukuyhdistyksen jäsenille, maksimissaan kolme kertaa. 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat eivät ole automaattisesti jäseniä, vaan heidän on haettava jäsenyyttä hallitukselta.

 

Biografiset tiedot

Jos teillä on tietoja itsestänne tai sukulaisesta jonka haluatte mukaan vuosikertomukseen, ottakaa yhteyttä Johanna af Hällströmiin numeroon 044-3661980 tai afhallstrom@gmail.com

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

Johanna af Hällström

Sukuyhdistys af Hällströmin vuosikokous 23.11.2019 klo 13.00 Veikkolan kartanossa Vihdissä

Släktföreningens ordförande Johanna af Hällström öppnade årsmötet. Sukuyhdistyksen puheenjohtaja Johanna af Hällström avasi vuosikokouksen.

 • 1. Till mötesordförande valdes/puheenjohtajaksi valittiin Johanna af Hällström, till mötessekreterare valdes/sihteeriksi valittiin Elina Kivi och till protokolljusterare valdes/pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Synnöve af Hällström-Kamila och/ja Clara von Bonsdorff.
 • 2. Föredragningslistan godkändes utan ändringar./Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
 • 3. Närvarolista/Läsnäololista. Se bilaga/Katso liite.
 • 4. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Johanna af Hällström./ Johanna af Hällström luki toimintakertomuksen. Verksamhetsberättelsen godkändes/Toimintakertomus hyväksyttiin. Se bilaga/katso liite.
 • 5. Revisorernas berättelse./Tilintarkastajien kertomus. Revisorerna har granskat föreningens bokföring och bokslut och har konstaterat att de är uppgjorda i enlighet med god bokföringssed, med ett överskott på 345,15 euro./Tilintarkastajat ovat tarkistaneet yhdistyksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja todenneet niiden olevan hyvän kirjanpitotavan mukaisia, osoittaen 345,15 euron ylijäämää.
 • 6. Fastställande av bokslutet/Tilinpäätöksen vahvistaminen. Bokslutet godkändes och fastställdes./Tilinpäätös hyväksyttiin ja vahvistettiin.
 • 7. Beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen./Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och tackades för det arbete de gjort under året./Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus, ja heitä kiitettiin siitä työstä minkä he ovat vuoden mittaan tehneet.
 • 8. Ordförande läste upp förslaget till verksamhetsplan (besök till Finalnds riksdag och vårutfärd till Lovisa), som godkändes. Puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman ehdotuksen (vierailu eduskuntaan ja kevätretki Loviisaan), joka hyväksyttiin.
 • 9. Förslag till budget för kommande verksamhetsperiod upplästes och godkändes./Esitys tulevan tilikauden budjetiksi luettiin ja hyväksyttiin.

 

BUDGET                                2019-2020                   TALOUSARVIO

Ingående saldo 30.9.2019                   1 456,61 €                   Alkusaldo

 

INKOMSTER                                     TULOT

Medlemsavgifter                     1 500 €                        Jäsenmaksut

Försäljning: adresser etc.                    100 €               Myynti: adressit ym.

Fonderna: stöd för verksamheten       5 000 €                        Rahastot: tuki toiminnalle

Tillsammans                           6 600 €                        Yhteensä

 

UTGIFTER                                                     MENOT

Sekreteraren                            200 €               Sihteeri

Styrelsen                                 300 €               Hallitus

Uppvaktning                           100 €               Huomionosoitukset

Verksamheten             6 000 €                        Toiminta

Tillsammans                           6 600 €                        Yhteensä

 

Utgående saldo                       1 456,61 €                   Loppusaldo

 

 • 10. Val av styrelse: / Hallituksen valinta:

Johanna af Hällström, ordförande, puheenjohtaja

Elina Kivi, vice ordförande, varapuheenjohtaja

Mikael af Hällström, skattmästare, rahastonhoitaja

Urda Ranta, arkivarie, arkistonhoitaja

Anna-Sofia Kivi, sekreterare, sihteeri

Daniel af Hällström, medlem, jäsen

Johanna af Hällström-Kamila, medlem, jäsen

 

 • 11. Val av två verksamhetsgranskare /kahden toiminnantarkastajan valinta: Esbjörn af Hällström och/ja Petri Lehtonen.
 • 12. Medlemsavgiften fastställdes till 10 euro./Jäsenmaksuksi päätettiin 10 euroa.
 • 13. Övriga ärenden/Muut asiat:

Stipendit/Stipendier: Raakel Kujala, Jonatan af Hällström.

Matilda af Hällström och Elina Kivi berättade om besök till Finlands riksdag. Elina Kivi berättade också om möjligheten att delta i Petter och Elisabet Hällströmin sukuseuras resa till Helsingborg 20.–25.5.2020. Matilda af Hällström ja Elina Kivi kertoivat retkestä eduskuntaan. Elina Kivi kertoi myös mahdollisuudesta osallistua Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseuran matkalle Helsingborgiin 20.–25.5.2020.

Henrikki Halme höll en prensentation om Veikkola gård. Henrikki Halme piti esitelmän Veikkolan kartanosta.

Lantdagspsalmen sjöngs. / Laulettiin valtiopäivävirsi.

Bilagor: närvarolista, verksamhetsberättelse.

Liitteet: läsnäololista, toimintakertomus.

 

Bilaga: närvarolista / Liite: läsnäololista

Marjo Lehtonen, Johannes Lehtonen, Tero-Pekka Lehtonen, Jaakko Lehtonen, Kaarina Lehtonen, Mikael Lehtonen, Zacharias af Hällström, Urpo Uusitalo, Eeva-Liisa Halme, Anders af Hällström, Matilda af Hällström, Fröjdis Malmi, Liisa af Hällström, Ilona Leppälä, Elina Kivi, Pauliina Tuokkola-af Hällström, Mikael af Hällström, Clara von Bonsdorff, Maire af Hällström, Rolf af Hällström, Lars af Hällström, Synnöve af Hällström, Henrikki Halme, Sisko Laurila, Johanna af Hällström

Minderåriga / alaikäiset:

Ursula Äikäs, Filip af Hällström, Frans af Hällström

 

Bilaga: verksamhetsberättelse / Liite: toimintakertomus

Släktföreningen af Hällström r.f. / Sukuyhdistys af Hällström r.y.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018–2019 TOIMINTAKERTOMUS

 

KOTI- JA ULKOMAAT

 

Euroopassa Iso-Britannian ero EU:sta on pitkittynyt ja mutkistunut ja seurauksena on uudet vaalit. Kansallismielisyys aiheuttaa EU:n yhtenäisyydelle ongelmia myös Itä-Euroopassa varsinkin Unkarissa ja Puolassa. Venäjän ja Ukrainan kiista hiertää edelleen suhteessa EU:hun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jatkaa omalla tyylillään ja on joutunut hankalaan tilanteeseen omavaltaisen menettelynsä vuoksi, minkä seurauksena on virkarikostutkinta menossa. Trump ilmoitti marraskuussa, että Yhdysvallat vetäytyy ilmastosopimuksesta. Ilmastonmuutosta vastaan osoitettiin mieltä ympäri maailmaa ja yli miljoona koululaista osallistui kansainväliseen ilmastolakkoon 125 eri maassa. Lähi-Idässä Syyrian sekasortoinen tilanne jatkuu. Isis kukistettiin valloittamallaan alueella, mutta sen jäsenten leviämistä ympäri maailmaa pelätään. Iranin välit ovat kiristyneet USA:n ja myös Saudi-Arabian kanssa. Kiinalla on omat ongelmansa kauppasodassa USA:n kanssa ja Hong Kongissa asukkaat vastustavat voimakkaasti pelättyä Kiinan voimakkaampaa puuttumista alueen hallintoon.

Suomessa muuttui vaalien pohjalta hallitusvastuu enemmän eduskuntasalin vasemmalle laidalle ja uusi hallitus joutui suhdanteiden kannalta lähtemään vähän hankalammista lähtökohdista. Ensimmäistä kertaa eduskuntavaalien historiassa yksikään puolue ei saanut yli 20 prosentin osuutta äänistä. Naisten osuus valituista kansanedustajista oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Vanhustenhoito on ollut uutisotsikoissa pitkälti koko vuoden Valviran suljettua hoivakoteja puutteiden vuoksi. Suomi on toiminut EU:n puheenjohtajana heinäkuun alussa. Yksi kuoli ja kymmenen loukkaantui, kun aseistautunut nuorehko mieshenkilö hyökkäsi ammattioppilaitoksen koululuokkaan Kuopiossa. Joulusesongin alla noin 10 000 Postin työntekijää ryhtyi lakkoon, joka hidastaa postinjakelua eri puolilla Suomea. Urheilurintamalla Suomi voitti kultaa jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuissa Slovakiassa kaataen Kanadan maalein 3–1 ja jalkapallossa Suomi pääsi historiansa ensimmäistä kertaa jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailujen lopputurnaukseen kaataen karsintaottelussa Liechtensteinin lukemin 3-0.

 

SLÄKTFÖRENINGEN

Släktföreningens styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Johanna af Hällström ordförande, Johanna af Hällström-Kamila viceordförande, Mikael af Hällström skattmästare, Anna-Sofia Kivi sekreterare, Urda Ranta arkivarie, Elina Kivi och Daniel af Hällström ledamöter. Styrelsen har sammanträtt två gånger. Johanna af Hällström har skött medlemskommitténs uppgifter. Vid årsmötet 2018 utdelades stipendier till Erik af Hällström, Heidi af Hällström, Joel af Hällström, Philip af Hällström, Sofia af Hällström, Samuel Kujala och Alina Raisanen. Styrelsen har beslutat att samma person inte kan få stipendier under påföljande år. Detta av jämlikhetssynpunkter men också för att Riddarhuset har varnat oss att det förefinnes risk att stipendier under påföljande år kan betraktas som periodiskt underhåll vilket är skattepliktigt.

 

VERKSAMHET 2018–2019 TOIMINTA

Årsmöte hölls på Riddarhuset i Helsingfors den 24 november. Efter mötet firades släktföreningens 85-årsjubileum.

ARKIVARIENS RAPPORT 2018–2019

Arkivet har inte i år ihågkommits med donationer.

BIOGRAFISKA UPPGIFTER TILL ÅRSBERÄTTELSEN 2018-2019

Födda Syntyneet

 Michaela Johanna Serafina Kamila föddes 12.07.2019. Föräldrar Johanna af Hällström-Kamila och Niklas Kamila.

Avlidna Kuolleet

Födelsedagar Syntymäpäivät

Heikki Laurila täytti 85 vuotta 15.1.2019

Eva af Hällström fyllde 75 år 20.1.2019

Jaana af Hällströn fyllde 60 år 12.2.2019

Mikael af Hällström fyllde 50 år 14.2.2019

Panu Bergius täytti 70 vuotta 6.3.2019

Harri af Hällström täytti 60 vuotta 27.3.2019

Vera Viitanen täytti 50 vuotta 16.4.2019

Pirjo Taskila täytti 70 vuotta 6.5.2019

Maire af Hällström fyllde 85 år 7.5.2019

Esbjörn Mildh fyllde 50 år 18.5.2019

Carita Servo fyllde 80 år 25.5.2019

Jorma Rechardt täytti 80 vuotta 27.7.2019

Ilona Leppälä täytti 50 vuotta 1.8.2019

Ingmar af Hällström fyllde 70 år 15.8.2019

Soili af Hällström täytti 50 vuotta 16.8.2019

Karin af Hällström fyllde 80 år 24.8.2019

Fröjdis Malmi fyllde 75 år 28.8.2019

Elisa af Hällström täytti 50 vuotta 21.9.2019

Clara von Bonsdorff fyllde 90 år 25.9.2019

Henrik af Hällström fyylde 80 år 2.10.2019

Petra Tallberg fyllde 50 år 20.10.2019

Tjänster och övrig verksamhet Virat ja muu toiminta

Elina Gundersenin laatima artikkeli ja nuottiliite julkaistiin Maria Hostikan kirjassa ”Kaikuja peilisalista: barokkitanssin perusteita”. Sibelius-Akatemian julkaisuja no. 17.

Jäseninfo 2020

Arvoisat sukulaiset, tässä vuoden 2020 jäsenkirje sekä vuosikokouksen pöytäkirja.

Jäsenmaksut (10 €/jäsen) pyydetään maksamaan sukuyhdistyksen tilille FI1740553650000250.

Jäsentiedot voi lähettää Johannalle (afhallstrom@gmail.com tai 044-3661980).

Adresseja ja muita sukuyhdistyksen tuotteita voi tilata Johannalta.

Uusia jäseniä: Kaikki jotka polveutuvat Gustav Gabrielista, tai ovat naimisissa sellaisen henkilön kanssa, voivat saada jäsenyyden. Alle 18-vuotiaat lapset ovat jäseniä automaattisesti, jos jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat jäseniä, mutta 18 vuotta täyttäneiden on haettava jäsenyyttä. Jäsenyysanomukset osoitteeseen afhallstrom@gmail.com

Vierailu eduskuntaan siirtyy myöhemmäksi koronaviruksen vuoksi. Tiedotamme retkestä, kun ajankohta päästään sopimaan.

Syksyllä menemme katsomaan Mary Poppinsin Svenska Teaterniin. Lisätietoja myöhemmin.

Vuosikokous järjestetään 21.11.2020 Helsingissä. Lisätietoja myöhemmin.

Sinettisormus af Hällström -vaakunan sabloonalla. Kultaisen sinettisormuksen toimitusaika on n. 1 kk ja hintataso 1000-1200 euroa (sabloonan hinta n. 500 on jo maksettu). Tiedustelut ja tilaukset Erkki Kallioniemi / Aseman Kello Helsinki, puh. 0500663366. Malli nähtävissä Sisko Laurilan sormessa sukutapaamisissa.

Sukuyhdistysterveisin,

Johanna af Hällström